Online privacyverklaring

Online Privacy en Cookieverklaring Freibergcoaching

Je privacy is voor Freibergcoaching van groot belang.

Het is mogelijk om de website van Freibergcoaching anoniem te bezoeken. Verder doet Freibergcoaching er alles aan om eraan bij te dragen dat je gegevens veilig zijn en netjes worden gebruikt in overeenstemming met de privacywet.

Online laten we sporen na en jouw bezoek aan de website van Freibergcoaching is daarop geen uitzondering. In deze Online Privacy en Cookieverklaring (hierna ‘deze Verklaring’) kun je lezen wat Freibergcoaching doet met informatie die Freibergcoaching over jou bijhoudt.

Aan het einde van deze Verklaring vind je contactgegevens van Freibergcoaching.

Dit zijn de domeinnamen waarover het gaat in deze Verklaring

Deze Verklaring is van toepassing op alle onderdelen van de door Freibergcoaching beheerde website met URL https://www.freibergcoaching.nl, hierna ‘de Website van Freibergcoaching’.

Wanneer verzamelt Freibergcoaching je persoonsgegevens

Wanneer je de Website van Freibergcoaching bezoekt verkrijgt Freibergcoaching bepaalde gegevens van je, bijvoorbeeld bij aanmelden voor nieuwsbrieven, downloaden van informatie, contact opnemen via het contactformulier, online een gesprek aanvragen of online aanmelden voor een (mede) door Freibergcoaching georganiseerde individuele- of groepsbijeenkomst zoals een opleiding, een training, een workshop, een seminar of masterclass of het verstrekken van een opdracht. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn.

Waarom verwerkt Freibergcoaching persoonsgegevens?

Om je van dienst te kunnen zijn is het nodig dat Freibergcoaching in bepaalde situaties persoonsgegevens opslaat. Freibergcoaching gebruikt je persoonsgegevens:

 • om te kunnen reageren op vragen en opmerkingen
 • voor het nakomen van gemaakte afspraken
 • voor de uitvoering van dienstverlening door Freibergcoaching, inclusief overeenkomsten en transacties die daarmee verband houden
 • om het verzenden van nieuwsbrieven mogelijk te maken wanneer je je hiervoor hebt aangemeld
 • (indien nodig) ten behoeve van beveiliging van de Website van Freibergcoaching en het beëindigen van ongerechtvaardigd gebruik daarvan
 • om, met behulp van cookies, het gebruik van functionaliteiten van de Website van Freibergcoaching mogelijk te maken.

Welke persoonsgegevens verwerkt Freibergcoaching?

Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die Freibergcoaching verwerkt:

Contactformulier

Met het contactformulier op de Website van Freibergcoaching kun je een bericht versturen, bijvoorbeeld met een vraag, een opmerking of een aanvraag. De persoonsgegevens die je hierbij verstrekt zijn:

 • voornaam en achternaam
 • e-mailadres
 • eventuele overige persoonsgegevens die je, zonder dat Freibergcoaching hierom heeft gevraagd, aanvullend vermeldt in het bericht dat je verstuurt

Het invullen van je voornaam, je achternaam en je e-mailadres is een voorwaarde om het verzenden van het contactformulier te kunnen voltooien. Het ontbreken van één of meer van de hiervoor vermelde persoonsgegevens blokkeert de verzending van je bericht aan Freibergcoaching.

Nieuwsbrieven

Voor het ontvangen van nieuwsbrieven van Freibergcoaching ( bijvoorbeeld de uitnodiging voor familieopstellingen) kun je je op diverse plaatsen op de Website van Freibergcoaching aanmelden. Dat sluit andere wijzen van aanmelden niet uit. Freibergcoaching verstuurt nieuwsbrieven per mail en uitsluitend op basis van ondubbelzinnige toestemming.

Voor het aanmaken en bijhouden van een verzendlijst (mailinglijst), en voor het aanmaken en verzenden van nieuwsbrieven werkt Freibergcoaching samen met Mailchimp. Het privacybeleid van Mailchimp vind je via  https://mailchimp.com/legal/privacy/.

De ontvangst van jouw ondubbelzinnige toestemming (double opt-in) is een voorwaarde voor het verwerken door Freibergcoaching van de persoonsgegevens die je bij het aanmelden voor nieuwsbrieven hebt verstrekt.

De persoonsgegevens die je verstrekt bij het aanmelden voor nieuwsbrieven zijn:

 • je e-mailadres
 • je voor- en achternaam

Het invullen van je voornaam, je achternaam en je e-mailadres is een voorwaarde om je aanmelding voor nieuwsbrieven te kunnen voltooien. Het ontbreken van één of meer van de hiervoor vermelde persoonsgegevens blokkeert de verzending van je aanmelding aan Freibergcoaching.

Freibergcoaching gebruikt nieuwsbrieven voor 3 categorieën doeleinden, te weten:

 1. Email om je te informeren over ontwikkelingen bij Freibergcoaching
 2. Email met uitnodigingen voor evenementen
 3. Email die jou informatie aanbiedt over diensten en producten die voor jou interessant kunnen zijn

Het invullen van je voornaam, achternaam en e-mailadres, en het aanvinken van minimaal 1 en maxiumaal 3 checkboxen is een voorwaarde om je aanmelding voor nieuwsbrieven te kunnen voltooien. Het ontbreken van één of meer van de hiervoor vermelde persoonsgegevens en voorkeursinstellingen blokkeert de verzending van je aanmelding aan Freibergcoaching.

Elke e-mailnieuwsbrief die je van Freibergcoaching ontvangt, bevat een link om je  af te melden. Na afmelden met een link ontvang je een geautomatiseerd bericht per mail met een bevestiging dat je persoonsgegevens zijn verwijderd.

Ook kun je je afmelden door een bericht te sturen naar mailto:info@freibergcoaching.nl met het verzoek aan Freibergcoaching om je persoonsgegevens uit de mailinglijst te verwijderen. Freibergcoaching zal binnen een redelijke termijn en maximaal binnen 1 maand de relevante software doorlopen om jouw persoonsgegevens te verwijderen en je per mail daarvan een bevestiging sturen.

Bijeenkomsten

De persoonsgegevens die je verstrekt bij het aanmelden voor bijeenkomsten, zoals workshops of seminars, georganiseerd door Freibergcoaching zijn:

 • je e-mailadres
 • je voor- en achternaam
 • je (mobiele) telefoonnummer
 • naam organisatie
 • vestigingsadres
 • factuuradres indien afwijkend van het opgegeven vestigingsadres

Het verstrekken van de hiervoor bedoelde gegevens is noodzakelijk om je aanmelding voor bijeenkomsten te kunnen voltooien.

Overige situaties / opdrachten

Freibergcoaching biedt een variëteit aan onderwerpen waarover samenwerking in een klantrelatie mogelijk is. De persoonsgegevens die Freibergcoaching hiertoe van je ontvangt kunnen dan ook uiteenlopend zijn. Freibergcoaching verwerkt persoonsgegevens die voor dit doel zijn ontvangen, uitsluitend voor het uitvoeren van datgene wat nodig is voor het realiseren van de doelen waarop de samenwerking in klantrelaties is gericht.

Hoe lang bewaart Freibergcoaching ontvangen persoonsgegevens?

Freibergcoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
De bewaartermijn is in principe uiterlijk tot 6 maanden (contactformulier), zolang je aangemeld bent (nieuwsbrieven), 1 jaar (gratis bijeenkomsten). Ook verwijdert Freibergcoaching nadat geconstateerd is dat gegevens verouderd zijn of op verzoek van jou als betrokkene zelf, tenzij sprake is van een wettelijke uitzondering of indien Freibergcoaching je persoonsgegevens langer nodig heeft voor haar dienstverlening of voor een geschil.

Over de rechtsgrond en verwerkingsdoeleinden

In onderstaand overzicht vind je de rechtsgronden waarop Freibergcoaching de verwerking van je persoonsgegevens baseert en voor welke verwerkingsdoeleinden Freibergcoaching je persoonsgegevens verwerkt:

Overeenkomst Om met jou gemaakte afspraken te kunnen nakomen
Behartigen van gerechtvaardigde belangen Opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon

Het nakomen van gemaakte afspraken die voortvloeien uit een overeenkomst, afnemen van niet-betaalde producten of diensten

Nakomen van wettelijke verplichtingen Voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving, indien nodig
Ondubbelzinnige toestemming Toezenden van nieuwsbrieven

Benaderen voor marketingdoeleinden om je op te hoogte te brengen van producten of diensten van Freibergcoaching

Opnemen van contact via e-mail, teksbericht of telefoon

Over jouw wettelijke rechten

Als het over jouw persoonsgegevens gaat heb je de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Freibergcoaching heeft en wat Freibergcoaching daarmee doet
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die Freibergcoaching heeft
 • Laten corrigeren van feitelijke onjuistheden
 • Laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Overdraagbaarheid van gegevens

Hiertoe kun je bellen op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 u en 17.00 u of per mail of met het contactformulier op de Website van Freibergcoaching een verzoek sturen.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat Freibergcoaching zeker weet dat Freibergcoaching geen informatie verstrekt aan iemand anders dan wie daartoe gerechtigd is of gegevens van de verkeerde persoon aanpast of verwijdert.

Over het delen van persoonsgegevens met derden

Freibergcoaching zal door haar verwerkte persoonsgegevens uitsluitend delen met derden als een verplichting op grond van of krachtens de wet dit van Freibergcoaching vraagt, of als het verstrekken van persoonsgegevens nodig is om uitvoering te geven aan een overeenkomst.

Met partijen die in opdracht van Freibergcoaching persoonsgegevens verwerken (externe ICT-dienstverleners en partijen die betrokken zijn bij de administratie van Freibergcoaching) sluit Freibergcoaching een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat het niveau van bescherming en beveiliging van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd.

Freibergcoaching blijft verwerkingsverantwoordelijke.

Wat er NIET gebeurt met je persoonsgegevens

Freibergcoaching verkoopt jouw persoonsgegevens niet door aan derden. Hiervan is uitgezonderd de situatie dat een overdracht van (persoons-)gegevens nodig is om een reorganisatie of wijziging van rechtsvorm van Freibergcoaching mogelijk te maken. Zie hierover ook ‘Tenslotte’ aan het einde van deze Verklaring.

Over privacybeleid van derden

Deze Verklaring is niet van toepassing op websites van derden. Freibergcoaching kan niet garanderen dat derden op betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan.

Freibergcoaching aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgen van de manier waarop derden persoonsgegevens verwerken.

De Website van Freibergcoaching bevat links websites van derden. Lees dus altijd ook de privacyverklaring van een derde, in ieder geval voordat je doorklikt naar de website van die derde.

Om het delen van informatie mogelijk te maken gebruikt Freibergcoaching de buttons van de volgende social media kanalen.
Lees de privacy verklaringen van deze social media om te weten wat deze partijen met de verzamelde informatie doen: Linked In , Facebook,

Cookiebeleid

Dit zijn cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de Website van Freibergcoaching kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van je device (zoals je computer, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over je gebruik van de Website van Freibergcoaching kan worden overgebracht naar eigen servers van Freibergcoaching of die van derden.

De Website van Freibergcoaching gebruikt cookies

Het voornaamste doel van functionele of technische cookies is het waarborgen van de veiligheid van de website en om ervoor te zorgen dat de Website van Freibergcoaching naar behoren functioneert

In deze cookies wordt informatie over je websitebezoek bijgehouden. Zo’n cookie laat toe dat de Website van Freibergcoaching je browser herkent bij een volgend websitebezoek.

Inschakelen, uitschakelen, wijzigen en verwijderen van cookies

De meeste webbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies in te schakelen, uit te schakelen, instellingen te wijzigen en cookies te verwijderen. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je webbrowser. Let op: het is mogelijk dat de website van Freibergcoaching niet optimaal werkt als cookies zijn uitgeschakeld.

Meer informatie over cookie-instellingen Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen Safari

Over verdere maatregelen voor bescherming persoonsgegevens

Om privacygevoelige informatie te beschermen neemt Freibergcoaching in haar bedrijfsvoering uiteenlopende technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de stand van de techniek, waaronder het gebruik van firewall, versleuteld dataverkeer en versleutelde dataopslag.

Als je vermoedt dat jouw persoonsgegevens bij Freibergcoaching toch niet goed beschermd zijn, of als je misbruik van persoonsgegevens vermoedt, dan verneemt Freibergcoaching dit graag direct. Contactgegevens staan het einde van deze Verklaring.

Wijzigingen van de Website van Freibergcoaching en van deze Verklaring

Freibergcoaching behoudt zich het recht voor om de Website van Freibergcoaching en deze Verklaring op ieder moment te wijzigen of (op onderdelen) te wijzigen.
Publicatie van de actuele versie van deze Verklaring gebeurt via de Website van Freibergcoaching. Daarbij is in de voettekst de versiedatum vermeld waarop deze Verklaring is aangepast.

Freibergcoaching adviseert je dan ook om deze Verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent, in ieder geval voordat je persoonsgegevens aan Freibergcoaching verstrekt.

Tenslotte

Het is mogelijk dat je persoonsgegevens worden overgedragen wanneer dit nodig is voor reorganisatie van Freibergcoaching, waaronder begrepen een wijziging van de rechtsvorm van Freibergcoaching.

Heb je een vraag over deze Verklaring, of ben je niet tevreden over de manier waarop Freibergcoaching met persoonsgegevens omgaat? Dan verneemt Freibergcoaching dat graag direct van je, bij voorkeur per mail via info@freibergcoaching.nl  en licht je vraag, klacht of wat er speelt zo duidelijk en volledig mogelijk toe, zodat Freibergcoaching hierop kan reageren en – als het nodig is – passende maatregelen kan treffen.

Natuurlijk helpt Freibergcoaching je graag verder wanneer je niet tevreden bent met de manier waarop Freibergcoaching omgaat met persoonsgegevens. De privacywetgeving geeft je het ook recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen. Hiertoe kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hier vind je de contactgegevens van Freibergcoaching

Freibergcoaching              I:          www.freibergcoaching.nl
Henk Wolters                    mail:   info@freibergcoaching.nl
Schaverenseveldweg 6     tel:       0031(0)655348417
8166 HC  Emst                  kvk:      05066210
BTW:    NL001343891B81